Regulamin

Spis treści

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

II.ZAKŁADANIE KONTA

III.ZAMÓWIENIE

IV.PŁATNOŚĆ/DOSTAWA TOWARU

V.ODSTĄPIENIE

VI.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

VII.POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

VIII.PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem http://www.ledo.pl ma siedzibę pod adresem: ul. Gliniana 19, 91-336 Łódź,  NIP: 725-104-34-76.
2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a) Sklep LEDO - Internetowy Sklep znajdujący się pod adresem http://www.ledo.pl,
b) Kupujący - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem LEDO. W przypadku osób fizycznych Kupującym może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
c) Konsument - osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem LEDO w celu bezpośrednio nie związanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, do której stosuje się w szczególności regulacje ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) - zwanej dalej Ustawą o prawach konsumenta.
d) Regulamin -niniejszy regulamin sprzedaży,
e) Umowa - umowa sprzedaży towarów przez Sklep LEDO na rzecz Klienta,
f) Towar - każda rzecz, która jest przedmiotem sprzedaży przez Sklep LEDO,
g) Konto – konto Kupującego w Sklepie LEDO, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach oraz Fakturach,
i) Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Sklepu LEDO służący utworzeniu Konta.
3. Sklep LEDO zajmuje się sprzedażą akcesoriów meblowych. Kontakt ze Sklepem LEDO jest możliwy przez adres e-mail: biuro@ledo.pl bądź pod numerami telefonów: tel. +48 42 654-91-54
4. Regulamin określa między innymi prawa i obowiązki Sklepu LEDO i Kupującego: zasady dotyczące zawierania umów sprzedaży towarów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość między Sklepem LEDO, a Kupującym; zasady postępowania reklamacyjnego oraz przetwarzania danych osobowych Kupujących będących Konsumentami.
5. Informacje handlowe (ceny oraz opisy produktów) zamieszczone na stronie www.ledo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu LEDO, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
6. Informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy do sprzedaży Towarach i Usługach zamieszczone są na stronie www.ledo.pl. Przedmiotowe informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów i Usług. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu Towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Kupującymi.
7. W Sklepie LEDO wszystkie ceny podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
8. Sklep LEDO gwarantuje, że sprzedawane towary mają legalne pochodzenie.
9. W celu złożenia zamówienia w Sklepie LEDO, Kupujący musi dysponować: urządzeniem obsługującym przeglądarkę internetową (typu: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge lub podobne).
10. Złożenie zamówienia przez Kupującego w Sklepie LEDO jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.


II. ZAKŁADANIE KONTA


1. Aby założyć Konto w Sklepie LEDO, należy wypełnić Formularz rejestracji.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu LEDO, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej  podany w pkt. I ppkt 3.lub pisemnie na adres podany w pkt. I ppkt 1.

III. ZAMÓWIENIE


1. Kupujący zamierzający złożyć zamówienie w Sklepie LEDO wypełnia formularz rejestracji i zakłada Konto lub dokonuje jednorazowego zamówienia bez rejestracji. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól.
2. Kupujący składający zamówienie przechodzi przez jego wszystkie etapy i kończy naciskając przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co oznacza, iż Kupujący oświadcza tym samym, że wie że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
3. Złożenie zamówienia przez Kupującego, nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży. Umowa zostaje zawarta dopiero po uprzedniej weryfikacji złożonego zamówienia, w szczególności pod kątem dostępności zamówionego towaru oraz poprawności wypełnienia formularza zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów objętych zamówieniem, Sklep LEDO skontaktuje się z klientem (listem e-mail, bądź telefonicznie) i poinformuje o dostępności pozostałych produktów objętych zamówieniem. Kupujący zostanie poproszony o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia.
4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na dostawę Towaru za pomocą Kuriera,  umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem LEDO, a Kupującym uważa się za zawartą wraz z otrzymaniem przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.
5. Jeżeli w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie to umowa jest uważana za niezawartą.


IV. PŁATNOŚĆ / DOSTAWA TOWARU


1. Towary zamówione wysyłane są przez Sklep LEDO w ciągu 4 dni roboczych od czasu, otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie, bądź w przypadku płatności w formie przedpłaty dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu LEDO, z tym że w przypadku dostawy Towaru na rzecz Konsumenta, wydanie Towaru powinno nastąpić nie później niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Za zamówiony towar Kupujący płaci Sklepowi LEDO w wybrany przez siebie sposób:
a) płatność za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki u kuriera)
b) płatność przelewem bankowym na konto LEDO
c) płatność przy użyciu systemu PayU ( płatność za pomocą przelewu online lub karty płatniczej),
Sposób płatności Kupujący określa podczas składania zamówienia. W przypadku przedpłaty towar zostaje wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Maksymalny termin oczekiwania na płatność wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane i Sklep LEDO nie jest zobowiązany do jego realizacji.
3. Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy (faktura VAT) zostanie dostarczony Kupującemu w sposób wskazany przez niego przy składaniu zamówienia, na adres podany przez Kupującego jako „Dane dostawy”.
4. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy towaru:
a) przesyłka kurierska,
b) przesyłka kurierska pobraniowa,
Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy. Koszt dostawy realizowanej na terenie Polski jest uzależniony od wybranej przez Kupującego formy dostawy i płatności oraz wagi przesyłki. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy dostępne są na  podstronie Koszty i czas dostawy.
5. Koszty przesyłki dla towarów wysyłanych za granicę Polski ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia i konsultowane telefonicznie oraz za pomocą poczty e-mail z Kupującym. W takim przypadku do zawarcia umowy dojdzie jedynie w przypadku zaakceptowania przez Kupującego co najmniej w drodze e-mailowej w/w. kosztów przesyłki, które powinny być przez niego opłacone zgodnie z poczynionymi ustaleniami.
6. W sytuacji gdy Kupujący, zdecydował się na dostawę zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, ma on prawo do sprawdzenia zawartości paczki niezwłocznie po jej otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń towaru powstałych w czasie dostawy i transportu, powinien zostać sporządzony tzw. protokół szkody. Zarówno Kupujący, jak i kurier powinni podpisać protokół.
7. Nieodebranie paczki od kuriera i zwrot przesyłki do Sklepu LEDO skutkuje:
a) obciążeniem Kupującego kosztami zwrotu towaru do Sklepu LEDO oraz ponownego jej nadania – jeżeli Kupujący zwróci się o ponowne nadanie przesyłki,
b) obciążeniem Kupującego kosztem zwrotu paczki do Sklepu LEDO – jeżeli Kupujący zrezygnuje z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.
8. W sytuacji gdy towar zostanie wysłany do Kupującego, Kupujący uzyska informację o tym fakcie za pomocą poczty e-mail.


V. ODSTĄPIENIE


1. Kupujący będący Konsumentem, dokonujący zakupu na odległość, może - zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia zamówionego towaru w posiadanie, odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu należy przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: LEDO P.P.H.U., ul. Gliniana 19, 91-336 Łódź. Odstępując od umowy, Konsument może posłużyć się wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub formularzem zamieszczonym pod poniższym linkiem.
Formularz odstąpienia od umowy
2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep LEDO do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrócony towar powinien pozostać w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty odesłania, ponosi Konsument.
3. Sklep LEDO niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi zapłaconą cenę towaru wraz z kosztami jego dostarczenia do Konsumenta, z zastrzeżeniem że Sklep LEDO zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w innej formie zaakceptowanej przez Konsumenta, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep LEDO może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej przez Konsumenta kwoty do czasu otrzymania towaru lub potwierdzenia jego odesłania.
4. Po otrzymaniu przez Sklep LEDO oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz zwróconego towaru, Sklep LEDO niezwłocznie wysyła do Konsumenta fakturę korygującą – dot. zwrotu towaru.
5. Postanowienia rozdziału (punktu V. Odstąpienie) stosuje się odpowiednio także do Klienta będącego osobą fizyczną, który zawarł z LEDO umowę bezpośrednio związaną z swoją działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać towary bez wad. Szczególne uprawnienia związane z wadliwością lub niezgodnością sprzedanego Towaru z umową przysługujące Kupującemu będącym Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę z LEDO bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, reguluje Kodeks cywilny. Niniejszy Regulamin w żadnym zakresie nie uchyla jego postanowień.
2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie firmy bądź listownie na adres: LEDO P.P.H.U.., ul. Gliniana 19, 91-336 Łódź.
3. Wadliwy towar powinien być należycie zapakowany wraz z wszelkimi dodatkami, które Kupujący otrzymał przy dostawie.
4. W przypadku zgłoszenia reklamacji formą listowną, zalecamy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszenia reklamacji. Towar, formularz i dokument potwierdzający zakup należy wysłać na adres podany w pkt I ppkt1.
Formularz reklamacyjny
5. Reklamację z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru zakupionego przez Konsumenta rozpatrywane są w terminie do 14 dni. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupujący zostanie poinformowany o tym listownie lub listem e-mail.
6. W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji Kupujący ponosi odpowiedzialność za należyte opakowanie i zabezpieczenie towaru do momentu odbioru przesyłki przez Sklep LEDO, a także za zgubienie przesyłki.
7. Po wcześniejszym zawiadomieniu o reklamacji sklep LEDO zleci odbiór towaru przez kuriera albo poprosi o przesłanie reklamowanego towaru za pomocą przesyłki pocztowej ekonomicznej na adres: ul. Gliniana 19, 91-336 Łódź.


VII. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH


1. Pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php


VIII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Sklep LEDO przetwarza informacje dotyczących Kupującego, w tym mające charakter danych osobowych. Przetwarzanie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz w zakresie w jakim ma to zastosowanie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
2. Dane osobowe Kupujących wykorzystywane są przez Sklep LEDO, do realizacji zamówień, ewidencji sprzedaży i kontaktu z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Kupującego, jego dane osobowe są wykorzystywane również w celu informowania o promocjach i nowościach oferowanych przez Sklep LEDO.
3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, zmiany ich lub zażądania usunięcia z bazy danych Sklepu LEDO.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przedstawionych w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, pod:Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw, w tym przede wszystkim Ustawy o prawach konsumenta.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sklepem LEDO, a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem LEDO, a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu LEDO.
4. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
5. Sklep LEDO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw itp., po wcześniejszym umieszczeniu na stronie www.ledo.pl informacji o takiej zmianie.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2021 r. i dotyczy umów zawartych od tej daty.